Vzduchotesnosť a jej skúška kvality

Vlhký dom je nepríjemnosť. Ako tomu predísť?

Trendy moderného bývania dnes poskytujú oveľa viac ako len štandardné bývanie – musia ponúkať vysoký štandard energetickej účinnosti, funkčnosť obvodovej a strešnej konštrukcie počas celej doby používania a predovšetkým komfortnú teplotu prostredia po celý rok.

Nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a účinnosti systému riadeného vetrania a teplovzdušného vykurovania je vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy. Vzduchotesnosťou predchádzame nežiadúcim únikom tepla, ale zamedzujeme aj prenikaniu vlhkosti do konštrukcie a následným poruchám stavby.

Všetky napojenia stavebných otvorov a konštrukcií u nás sú realizované pomocou špeciálnych pások a manžiet ISOCELL Airstop.

Vzduchotesné pásky a manžety

Základné požiadavky na vzduchovú priepustnosť

 

Vzduchová priepustnosť (vzduchotesnosť) obvodového plášťa budovy sa overuje určením celkovej intenzity výmeny vzduchu označovanej ako n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Pri prirodzenom vetraní bežnej budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/h, to znamená, že sa celkový objem vnútorného vzduchu pri tomto teste (nie pri bežnom vetraní užívateľom) v dome vymení maximálne 4,5 krát za hodinu.

V budovách s riadeným vetraním s rekuperáciou to má byť najviac takto:

 • v nízkoenergetických domoch najviac 1,0/h
 • v pasívnych domoch najviac 0,6/h

Meranie vzduchotesnosti – Blower-door test“

 

Dokonalé vyriešenie a správna realizácia vzduchotesnej obálky celej obvodovej konštrukcie je jedným zo základných pilierov pasívneho domu ale aj kvalitne zhotoveného prevedenia nízkoenergetického domu.

Základom vysokej vzduchotesnosti je poctivo prepracovaný návrh projektu s vyriešenými detailmi a použitými materiálmi. Avšak dôležité je dodržať niekoľko zásad:

 • Návrh spojitej vzduchotesnej obálky bez prerušení
 • Voľba vhodného vzduchotesného materiálu a jeho správne umiestnenie v skladbe konštrukcie, kvalitných spojovacích a tesniacich materiálov (lepiace pásky, tmely atď.) kompatibilných so vzduch tesniacim materiálom a s garantovanou funkčnosťou (priľnavosť a lepivosť) po celu dobu životnosti konštrukcie
 • Minimalizácia prvkov prestupujúcich vzduchotesnou vrstvou (napr. pomocou vedenia rozvodov v inštalačnom priestore)
 • Dokonalé utesnenie spojov nadväzujúcich a prestupujúcich prvkov (okná, potrubia)

Nevyhnutnou súčasťou zaistenia kvality pasívnych domov (ale aj nízkoenergetických) je test vzduchotesnosti, a to v správny čas. Je naozaj nutné zabezpečiť tento test v priebehu výstavby po dokončení vzduchotesnej vrstvy. Včas sa tým odhalia defekty a netesnosti a ich oprava bude jednoduchšia a lacnejšia.

Jedným z objektívne hodnotiacich a merateľných kritérií, ktorým možno kontrolovať správnosť realizácie, je kontrola celkovej vzduchotesnosti objektu – takzvaný Blower-Door test.

opravene-detaily

Prievzdušnosť domu = tepelné straty

 

 Vysoká prievzdušnosť obálky pochopiteľne vedie k tepelným stratám, ktoré behom projektovania spravidla nie sú zohľadňované. Skutočné energeticko – tepelné vlastnosti budovy môžu niekedy výrazne horšie než navrhované a v krajnom prípade môže dôjsť k poddimenzovaniu vykurovacej sústavy. Čím je lokalita budovy veternejšia, o to viac sa to prejaví.

Riziko šírenia vlhkosti.

Typickými netesnosťami môže prúdiť teplý vzduch z interiéru do exteriéru a pôsobiť tak ako nositeľ vlhkosti. Z pravidla sa vzniknuté vodné pary hromadia vo vrstvách konštrukcií do nasiakavých materiálov a pri teplotných rozdieloch kondenzujú na chladnejších miestach. Takéto podmienky sú ideálne pre vznik plesní a húb, a môžu spôsobiť rozsiahle škody na konštrukciách. Drevené konštrukcie sú náchylnejšie na vlhkosť a už za niekoľko rokov môžu byť značne ovplyvnené ich fyzikálne vlastnosti až po totálnu deštrukciu.

Starostlivo prevedená vzduchotesná vrstva zlepšuje ochranu konštrukcii pred vlhkom a zvyšuje tým životnosť celej stavby.

 

Princíp testu je jednoduchý

 

 Ventilátor umiestený vo vhodnom otvore v obvodovej stene vytvára v dome tlakový rozdiel (podtlak alebo pretlak) a meraním objemového toku u ventilátora vyhodnocovacia jednotka vypočíta hodnotu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa.

Všetky stavebné otvory, inštalačné otvory a prestupy musia byť v priebehu merania dôsledne utesnené aby nedochádzalo k skresleným výsledkom.

Súčasťou merania býva tiež lokalizácia netesných miest v konštrukcii a to hlavne v prípade neuspokojivých výsledkoch Blower door testu. Tie vznikajú hlavne v miestach spojov rôznych konštrukcií, detaily v okolí trámov a väzníkov, pri prelepených spojoch parozábran, napojeniach stavebných otvorov,  a rôzne prestupy inštalácií a prípojok cez obvodový plášť a základovú dosku.

Ako pomoc pri Blower door teste sa používa ešte infrakamera, prípadne anemometer (prístroj na meranie okamžitej rýchlosti prúdenia vzduchu)  a dymová tyčinka.

skuska-blower-door

Na čo vplýva vzduchotesnosť budovy?

 

 Kvalitná vzduchotesná obálka je neoddeliteľnou súčasťou pasívnych domov ako aj dobre realizovaných nízkoenergetických domov a bez precízneho prevedenia nie je možné dosiahnuť pasívneho štandardu. Komunikácia projektanta a zainteresovaných profesií pri návrhu a koordinácii profesií zapojených do výstavby je dôležitá pre splnenie toho cieľa.

Preto sú dôležité správne a hlavne jednoducho realizovateľné detaily spracované v projekte.

V konečnom dôsledku vzduchotesnosť budovy vplýva na:

 • Ochrana pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii
  Skondenzovaná vlhkosť v obvodovom plášti budovy nám zhoršuje jej hodnotu U, má za následok tvorbu plesní a dochádza k stavebným škodám. Najcitlivejšie sú ľahké montované stavby (drevostavby), kde skondenzovaná vlhkosť znižuje životnosť konštrukcie.
 • Lepšia tepelná izolácia
  Netesnosti v obvodovom plášti budovy zhoršujú účinok tepelnej izolácie. Dobre realizovaná vzduchotesná rovina v obálke budovy nás chráni nielen v zimnom období pred chladom, ale aj pred horúčavou v letnom období.
 • Zníženie spotreby energie Aj pri dobre zaizolovanom dome dochádza k stratám energie netesnosťami v obvodovom plášti. (bude Vám zbytočné riadené vetranie s rekuperáciou, keď škárami v stenách a streche sa do domu dostane priamo studený vzduch)
 • Ochrana pred vstupom škodlivých látok do interiéru
  Špáry v obvodovom plášti budovy zhoršujú kvalitu vzduchu v miestnosti, prach a izolačné vlákna sa dostávajú do vzduchu v miestnosti.
 • Funkčnosť vzduchotechniky
  Netesnosti v obvodovom plášti budovy nám zhoršujú funkčnosť (účinnosť) vzduchotechniky a rekuperačnej jednotky.
 • Dobrá zvuková ochrana
  Hluk preniká do interiéru aj cez tie najmenšie netesnosti (štrbiny). Aj keď sme pri stavbe použili materiály s vynikajúcou protihlukovou izoláciou, netesnosti v obvodovom plášti nám zvyšujú hladinu zvuku v interiéri.
 • Dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu
 • Udržiavanie požadovanej kvality vzduchu interiéri

 

 

Comments are closed